Det er spesielt lagt vekt på bestemmelser om reisevei til konkurranser og andre arrangementer.
Kortest mulig reisevei tar hensyn til to faktorer:
1. Reisetid skal minimeres i forhold til aktiviteten
2. Kostnadene bør holdes så lave som mulig i barneidretten

Reisevei til konkurranser
NJF er opptatt av at intensjonen om kortest mulig reisevei ivaretas for barn som konkurrerer.
Det er likevel en utfordring å begrense denne da norske judoklubber er godt spredt og da spesielt i distriktene.
NJF ønsker derfor å komme med følgende presiseringer:

 • Arrangementer defineres som lokale når de avholdes innenfor idrettskretsen som utøverens
  klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre idrettskretser dersom
  reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen idrettskrets.
 • Arrangementer defineres som regionale når de avholdes innenfor judoregionen som
  utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre regioner dersom
  reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen region.

Disse definisjonene tar hensyn til nærliggende naboklubber som normalt vil adskilles av grenser for
Idrettskrets eller Judoregion. Intensjonen om begrensing av reisevei ivaretas med dette på en god
måte samtidig som at utøverne får mulighet til å konkurrere utenfor egen klubb.

Begrepene ‘lokal’ og ‘regional’ er relatert til geografisk beliggenhet og ikke hvem som arrangerer
konkurransen.

Lagleder
Det presiseres at kravet om lagleder skal gjelde helt opp til og med for deltagere i U18.
Arrangøren kan nekte deltagelse for de som ikke har lagleder.

U6, Aldersgruppen 0-5 år
Barn under 6 år SKAL ha med seg en voksen på aktivitetene.
Med dette menes at barnet skal følges til og fra trening og den voksne skal i det minste være til stede i hallen.
Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene er fokus.

Barn i denne aldersgruppen skal IKKE delta i konkurranser.

U9, Aldersgruppen 6-8 år
Utøverne kan delta i lokale konkurranser og aktiviteter, primært i egen klubb.
6-åringer skal ikke konkurrere utenfor egen klubb.

U11, Aldersgruppen 9-10 år
Utøverne kan delta i regionale konkurranser.
I Judoregion Nord utvides det definerte området til å omfatte konkurranser i naboland hvis disse ligger i sammenlignbar reiseavstand som konkurranser i regionen.

Utøvere i U11 kan delta i U13-konkurranser i regionale stevner.

U13, Aldersgruppen 11-12 år
Utøverne kan delta i nasjonale konkurranser og konkurranser i andre nordiske land, samt i
Barentsregionen. Utøverne kan ikke delta i mesterskap (NM, Nordisk etc.)

Overgang til ungdomskonkurranser
For enkelte U13-utøvere er det formålstjenlig for deres idrettslige utvikling å konkurrere i U15-
konkurranser. Dette er særlig gjeldende for dem som faller under følgende kategorier:

 1. Utøvere som sportslig ligger på et høyere nivå enn gjennomsnittet for U13.
  Dette gjelder blant annet utøvere som har mye konkurranseerfaring og utøvere som er tidligere fysisk utviklet enn sine jevnaldrende.
 2. Utøvere som går i vektklasser hvor det er få eller ingen deltakere i U13.
  Dette gjelder blant annet utøvere i de tyngste vektklassene, men også jenter generelt.

På bakgrunn av disse forholdene kan derfor dispensasjon for deltagelse i U15-konkurranser gis av
arrangøren.
Forutsetningen for deltakelse i U15 er at det er åpne arrangementer, altså ingen krav til
kvalifisering utover kompetansekrav, som 5. mon.
Det gis ikke dispensasjon for denne aldersgruppen til å delta i U15 NM.

U13-utøvere som deltar i U15-konkurranser, hospiterer opp en aldersklasse i den enkelte konkurranse. Det vil si at de fremdeles tilhører sin opprinnelige aldersklasse og omfattes således av Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

Premiering
Det skal være lik premiering i alle barneklasser i norske judostevner.
Det skal ikke offentliggjøres resultatlister eller kåres vinnere.
NJF tillater differensiert premiering for U13-utøvere kun når de deltar i U15-konkurranser i Norge
eller i U13-konkurranser i naboland.
Arrangører som åpner for deltakelse for U13-utøvere i U15-konkurranser oppfordres på det sterkeste
til å premiere alle deltakere selv om dette ikke er et krav.

Translate »