Aktivitet
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud.
Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:

 • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
  De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
 • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.
  De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med
  ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
 • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
 • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.
 • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov.
 • Særforbundene bør vurdere å videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover).

Utdanning
Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til
å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.
Dette betyr:

 • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere.
 • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at
  grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig.
 • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta.
 • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
 • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
 • Ungdom som gruppe
 • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
 • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
 • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene

Idrettslaget
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig
profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Dette betyr:

 • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan.
  De må bli spurt, og de må selv spørre.
 • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
 • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel.
 • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for.
  Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter.
Translate »