Leder: Hans Engebretsen
Tlf: 99 71 39 39
E-mail: haengebr@gmail.com

Nestleder: Bjarte J. Myran Tlf: 99 30 99 88
E-mail: bjarte.myran@kme.no

Sekretær: Siri Baklid
E-mail: sbaklid@hotmail.com

Styremedlem: Rina Næss
E-mail: rinanaess@gmail.com

Styremedlem: Skaiste Jakubyniene
E-mail: Skaiste.Jakubyniene@gmail.com

Styremedlem: Morten Andersen
E-mail: morte.anderse89@gmail.com